ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨР
Салбарын нэр Докторын хөтөлбөрийн нэр
Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар 1 F07210103 Хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн үнэлгээ
2 F07210106 Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй
3 F07210201 Хоол зүй, шим судлал
4 F07880207 Хүнсний биотехнологи
5 F07880208 Хүнсний микробиологи
6 F07880209 Хүнсний хими технологи
Дизайны салбар 7 F02120301 Үйлдвэрлэлийн дизайн
Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи, инженерчлэлийн салбар 8 F07220201 Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи
9 F07230101 Хөнгөн үйлдвэрийн технологи /машин тоног төхөөрөмж/
10 F07230201 Оёдлын үйлдвэрлэлийн технологи
11 F07230301 Арьс ширэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи
12 F07230402 Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи 
13 F07230104 Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн хими технологи
14 F07230105 Хувцасны загвар зохион бүтээлт
15 F08210101 Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт
Хүнсний инженерчлэлийн салбар 16 F07210104 Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи
17 F07210105 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи
18 F07140202 Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин аппарат 
    18