АРЬС ШИР БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХИМИЙН ТЕХНОЛОГИ