ХУВЦАС СУДЛАЛЫН ТӨВ

Тус төв нь 2000 онд оёдлын үйлдвэрлэлийн салбарын болон хувцас судлалын чиглэлээр эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэх зорилготойгоор байгуулагдсан. Монгол орны байгаль, цаг уурын нөхцөл, монгол хүний биед тохирсон хувцас үйлдвэрлэх үндэслэл боловсруулах чиглэлээр суурь болон хавсрага судалгаа явуулж, шинжлэх ухаан техникийн дэвшлийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх эрдэм шинжилгээ, сургалт-үйлдвэрлэлийн байгууллага болно.

1 дүгээр зураг. ХСТ-ийн эрдэм шинжилгээний ажлын чиглэл