БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР
Салбарын нэр Индекс Бакалаврын хөтөлбөрийн нэр
Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар 1 D072102 Шим тэжээл судлал
2 D072103 Хүнсний чанар, аюулгүй байдал
3 D078802 Биотехнологи- /Хүнсний биотехнологи, Хүнсний микробиологи/
Дизайны салбар 4 D021201 Хувцасны дизайн
5 D021202 График дизайн- /График дизайн, Компьютерийн график дизайн/
6 D021203 Үйлдвэрлэлийн дизайн
7 D021204 Интерьер дизайн
Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи, инженерчлэлийн салбар 8 D072202 Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи
9 D072203 Мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи
10 D072302 Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи,загвар зохион бүтээлт
11 D072303 Арьс ширэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи
12 D072304 Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи 
13 D082104 Ойн инженер
14 D071501 Механик инженер - Хөнгөн үйлдвэрийн машин тоног төхөөрөмж
15 D072301 Эко материалын гүйцэтгэн боловсруулалтын технологи
Хүнсний инженерчлэлийн салбар 16 D072101 Хүнсний инженерчлэл
17 D041301 Менежмент - Хүнсний үйлдвэрийн менежмент
18 D071501 Механик инженер - Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин аппарат 
    18