БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР
Салбарын нэр Индекс Бакалаврын хөтөлбөрийн нэр
Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар 1 D072102 Хоол зүй, шим судлал
2 D072103 Хүнсний чанар, аюулгүй байдал
3 D051202 Биотехнологи
4 D051102 Микробиологи
Дизайны салбар 5 D021105 Хэвлэлийн график дизайн
6 D021106 График дизайн
7 D021202 Хувцасны дизайн
8 D021203 Үйлдвэрлэлийн дизайн
9 D021204 Интерьер дизайн
Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи, инженерчлэлийн салбар 10 D072203 Хэвлэл, медиа үйлдвэрлэлийн технологи
11 D072204 Мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи
12 D072301 Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи,загвар зохион бүтээлт
13 D072302 Арьсны боловсруулалтын технологи
14 D072303 Арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи
15 D072304 Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи
16 D082102 Ойн инженерчлэл
17 D071509 Хөнгөн үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж
Хүнсний инженерчлэлийн салбар 18 D072104 Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи
19 D072105 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи
20 D071508 Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж
    20