СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

ҮТС-ийн 4 салбар бакалаврын түвшинд 17 хөтөлбөр, 22 мэргэжлээр, магистрын түвшинд 32, докторын түвшинд 18 хөтөлбөрөөр сургалт явуулж дизайны болон хүнс, хөнгөн аж үйлдвэрийн салбарт ажиллах хүний нөөцийг бэлтгэн гаргаж байна.