ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ҮТС-ийн 4 салбар бакалаврын түвшинд 17 хөтөлбөр, 22 мэргэжлээр, магистрын түвшинд 32, докторын түвшинд 18 хөтөлбөрөөр сургалт явуулж дизайны болон хүнс, хөнгөн аж үйлдвэрийн салбарт ажиллах хүний нөөцийг бэлтгэн гаргаж байна.

ДЭД ЦЭСҮҮД
БУСАД ЦЭСҮҮД