МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР
Салбарын нэр Индекс Магистрын хөтөлбөрийн нэр
Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар 1 E07210103 с+м Хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн үнэлгээ
2 E07210106 с+м Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй
3 E07210201 с Хоол зүй, шим судлал
4 E07880207 с+м Хүнсний биотехнологи
5 E07880208 с+м Хүнсний микробиологи
6 E07880209 с+м Хүнсний хими технологи
Дизайны салбар 7 E02120101 с+м Хувцасны дизайн
8 E02120201 с+м Хэвлэлийн график, дизайн
9 E02120202 с+м График дизайн
10 E02120301 с+м Үйлдвэрлэлийн дизайн
11 E02120302 с+м Мебель модон эдлэлийн дизайн
12 E02120303 с+м Нэхмэл эдлэлийн дизайн
13 E02120305 с+м Сав баглаа боодлын дизайн
14 E02120401 с+м Интерьер дизайн
Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи, инженерчлэлийн салбар 15 E07220201 с+м Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи
16 E07220301 с+м Мебель модон эдлэлийн технологи 
17 E07220302 с+м Барилгын модон эдлэлийн технологи 
18 E07230103 с+м Арьс ширэн эдлэлийн загвар зохион бүтээлт
19 E07230101 с+м Хөнгөн үйлдвэрийн технологи /машин тоног төхөөрөмж/
20 E07230201 с+м Оёдлын үйлдвэрлэлийн технологи
21 E07230301 с+м Арьс ширэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи
22 E07230401 с+м Текстилийн үйлдвэрийн ашиглалтын инженер
23 E07230402 с+м Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи 
24 E07230104 с+м Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн хими технологи
25 E07230105   Хувцасны загвар зохион бүтээлт
26 E08210101 с+м Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт
Хүнсний инженерчлэлийн салбар 27 E07210104 с+м Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи
28 E07210105 с+м Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи
29 E07140202 с+м Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин аппарат 
30 E07130302 с+м Хүнсний сүлжээний хөргөлтийн систем
    30