МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР
Салбарын нэр Индекс Магистрын хөтөлбөрийн нэр
Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар 1 E072102 с Хоол зүй, шим судлал
2 E072103 с+м Хүнсний чанар, аюулгүй байдал
3 E078802 с+м Хүнсний биотехнологи
4 E078803 с+м Хүнсний микробиологи
Дизайны салбар 5 E021106 с+м График дизайн
6 E021202 с+м Хувцасны дизайн
7 E021203 с+м Үйлдвэрлэлийн дизайн
8 E021204 с+м Интерьер дизайн
Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи, инженерчлэлийн салбар 9 E072203 с+м Хэвлэл, медиа үйлдвэрлэлийн технологи
10 E072204 с+м Мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи
11 E072301 с+м Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи,загвар зохион бүтээлт
12 E072302 с+м Арьсны боловсруулалтын технологи
13 E072303 с+м Арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи
14 E072304 с+м Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи
15 E082102 с+м Ойн инженерчлэл
16 E071509 с+м Хөнгөн үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж
Хүнсний инженерчлэлийн салбар 17 E072104 с+м Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи
18 E072105 с+м Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи
19 E071508 с+м Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж
    19