Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ЖоошБалжинням

дэд профессор , Доктор (Ph.D)
дэд профессор

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Хүнсний инженерчлэлийн салбарын дэд профессор

Ур чадвар